Titulinis Istorija Archyvas Paslaugos Kontaktai English
 
  Savivaldybių žinios
Kaštonų g. 4,
LT-01107 Vilnius,
Tel.: (8-5) 262 08 47
Faks. (8-5) 262 20 83
el.p.info@savzinios.lt

 

"Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Archyvas

Nr. 23 (656), 2013-08-29
KEISIS PLANAVIMAS SAVIVALDYBĖSE

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Algirdas ASTRAUSKAS

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patarėjas, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentas

Rasa MAČIULYTĖ

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patarėja

2013 m. liepos 2 d.  Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo ir aštuoniolikos kitų įstatymų kai kurių straipsnių pakeitimus, kuriais numatė, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. keisis planavimas savivaldybėse.

Ko siekta ir kokios naujovės laukia savivaldybių?

Rengiant ir priimant minėto įstatymo pakeitimus siekta trijų tikslų:

• sukurti prielaidas tam, kad savivaldybių veikla taptų  veiksmingesnė, labiau orientuota į rezultatus ir vietos bendruomenės poreikių tenkinimą;

• sumažinti savivaldybėse rengiamų planavimo dokumentų skaičių ir geriau juos tarpusavyje suderinti, kad vienas kito nedubliuotų;

• sudaryti prielaidas į  planavimo savivaldybėje  procesą  kuo aktyviau įsitraukti visoms savivaldybės plėtra suinteresuotų asmenų grupėms (vietos politikams, savivaldybės tarnautojams ir darbuotojams, verslo atstovams ir vietos gyventojams bei jų interesams atstovaujančioms asocijuotoms  struktūroms) sutelktomis jėgomis nustatyti svarbiausias savivaldybėje spręstinas problemas ir aptarti geriausius jų sprendimo  būdus.

Šiems tikslams pasiekti įstatyme numatytos šios priemonės:

• įtvirtinta nuostata, kad savivaldybėje turi būti sukurta ir nuolat tobulinama vieninga (integruota) planavimo sistema, susidedanti iš tarpusavyje susietų trijų planavimo dalių (arba kitaip – rūšių): teritorijų planavimo, strateginio planavimo ir finansinio planavimo;

• numatyta savivaldybės planavimo dokumentus skirstyti į dvi grupes: ilgesnio laikotarpio (daugiau kaip trejų metų) ir trumpesnio laikotarpio (mažiau kaip trejų metų) planavimo dokumentus;

apsiriboti savivaldybėje tik trijų strateginio planavimo dokumentų rengimu ir įgyvendinimu: savivaldybės strateginiu plėtros planu (5–9 metų laikotarpiui), atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programomis (3–7 metų laikotarpiui) ir savivaldybės strateginiu veiklos planu trejiems metams.

Nustatyta, kad atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos yra rengiamos tik tuo atveju, kai tokių dokumentų rengimą numato įstatymas;

•  kiekvienai savivaldybei bus privalu turėti planavimo dokumentą – savivaldybės strateginį veiklos planą, kuris bus tarpinė grandis tarp savivaldybės strateginio plėtros plano ir atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų ir savivaldybės finansinių planavimo dokumentų: savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių sąmatų;

savivaldybės strateginis veiklos planas bus rengiamas trejų metų laikotarpiui ir tikslinamas kiekvienais metais (ateinančių planuojamų metų tikslus ir jiems pasiekti reikalingas priemones detalizuojant ir glaudžiai susiejant su savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių sąmatų asignavimais, planuojamais ateinantiems biudžetiniams (finansiniams) metams.

• savivaldybės strateginio veiklos plano ir kitų savivaldybės strateginio planavimo dokumentų privalomu elementu turi tapti tikslų ir uždavinių pasiekimo vertinimo rodikliai. Vertinimo rodiklių įdiegimas sukurs prielaidas tam, kad savivaldybės veikla taptų labiau orientuota į rezultatus. Rezultatų  vertinimo rodiklių buvimas sudarys prielaidas pagrįstesniam savivaldybės vykdomos veiklos stebėjimui (monitoringui), kokybiškesniam veiklos ataskaitų parengimui ir objektyvesnei strateginei analizei (kurią reikės atlikti kiekvienais metais, tikslinant savivaldybės strateginį veiklos planą);

• jei savivaldybės strateginį veiklos planą būtų galima laikyti savivaldybės strateginio plėtros plano ir atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą detalizuojančiu dokumentu, tai savivaldybės administracijos, seniūnijų ir biudžetinių įstaigų (kurių vadovai bus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai) metiniai veiklos planai taps tais trumpos trukmės (1 metų) planavimo dokumentais, kurie detalizuos savivaldybės strateginio veiklos plano programose numatytas priemones, už kurių įgyvendinimą atsakomybė bus priskirta kuriai nors iš šių įstaigų (subjektų). Šių metinių planavimo dokumentų forma bus tokia, kad naudojant ją savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyta priemonė bus sukonkretinama iki veiksmų: šiuose dokumentuose bus surašomi konkretūs savivaldybės administracijos ar seniūnijos arba biudžetinės įstaigos veiksmai (projektai), reikalingi tai plano priemonei įvykdyti, paskiriami būtini ir pakankami tam finansiniai ištekliai, nurodomi atsakingi vykdytojai (ir bendravykdytojai), suplanuojamos pasiekti šios veiklos vertinimo rodiklių reikšmės;

•  labai svarbu yra tai, kad savivaldybės biudžeto asignavimai bus planuojami savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti (t. y. abiejuose šiuose planavimo dokumentuose bus tos pačios programos). Be to, savivaldybės biudžeto programų asignavimai bus paskirstomi pagal savivaldybės asignavimų valdytojus (tai reiškia, kad asignavimų valdytojų programos (pagal pavadinimą, bet ne pagal apimtį) irgi sutaps su strateginio veiklos plano programomis);

iš esmės pasikeis daugelyje savivaldybių rengiamos ir įgyvendinamos seniūnijų veiklos programos. Jas, kaip minėta, pakeis seniūnijų metiniai veiklos planai – savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies, už kurias bus atsakingos seniūnijos, įgyvendinimą detalizuojantys dokumentai. Numatyta, kad seniūnijų metinių veiklos planų projektus ir jų įgyvendinimo ataskaitas privalės svarstyti (aptarti) seniūnų sueigos,  su jais privalu bus supažindinti ir vietos gyventojus;

įstatymu paskirstyta kompetencija (atsakomybė) savivaldybės institucijoms už strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo dokumentų tvirtinimą. Strateginio planavimo dokumentus tvirtins savivaldybės taryba, o metinius veiklos planus ir kitus įgyvendinimo dokumentus – savivaldybės vykdomoji institucija;

kiekvienoje savivaldybėje privalu bus parengti ir patvirtinti strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą, kuriame, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, bus sureglamentuoti savivaldybės politikų, savivaldybės administracijos ir kitų asmenų veiksmai ir jų atlikimo terminai visuose strateginio ir metinio planavimo proceso savivaldybėse etapuose.

Atsižvelgiant į tai, kad įdiegti naujai planavimo sistemai reikia laiko, Seimas numatė, kad Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai įsigalios 2014 m. spalio 1 d. Gerokai anksčiau (2014 m. balandžio 1 d.) Vyriausybė įpareigota parengti strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas.

Komentarai (0)   Į viršų   Atgal
Parašykite savo nuomonę:
Vardas: El. paštas:
CAPTCHA Image
Įveskite aukščiau matomus skaičius:
 

  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios