Archyvas

Nr. 29 (662), 2013-10-17
Lietuvos savivaldybių etikos komisijos – prieš korupcijos užuomazgas

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

(Tęsinys. Pradžia Nr. 27(660)

Algirdas ASTRAUSKAS,

Dalia PAULAUSKAITĖ

Savivaldybių etikos komisijų tyrimai pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą

Valstybės politikų elgesio kodeksu siekiama didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės politikų ir kandidatų atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

Savivaldybių etikos komisijos (SEK) tyrimą pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą gali pradėti gavusios asmens skundą ar visuomenės informavimo priemonėms paskelbus pagrįstą informaciją apie savivaldybės tarybos nario padarytą pažeidimą. Politiko elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nurodyto pagrindo atsiradimo. SEK tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas politiko laikino nedarbingumo, atostogų ir tarnybinių komandiruočių laikas. Prireikus SEK gali pratęsti tyrimo terminą, bet ne ilgiau kaip dviem mėnesiais. Atlikdamos tyrimą SEK turi teisę apklausti politiką, kurio elgesys tiriamas, bei kitus susijusius asmenis; apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti jo žinomą informaciją apie savivaldybės tarybos nario galimai padarytą pažeidimą; nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų  kopijas bei kitą tyrimui reikalingą informaciją; prireikus vykti į įvykio vietą; pasitelkti specialistus. Politikas, kurio elgesys tiriamas, turi teisę teikti paaiškinimus, prašymus ir įrodymus; baigus tyrimą – susipažinti su surinkta medžiaga; dalyvauti etikos komisijos posėdžiuose.

SEK pagal šį kodeksą priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. Pakartotiniai skundai apie galimą politiko padarytą pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde yra nurodomos naujos aplinkybės. Po kiekvieno SEK posėdžio parengiamas pranešimas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik šios komisijos pirmininkas ar  įgaliotas jos narys.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iš esmės nesikiša į SEK veiklą pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą, tačiau vietos politikų prašymu ar savo iniciatyva teikia metodinę pagalbą dėl šio kodekso nuostatų įgyvendinimo. Jeigu VTEK gauna duomenų apie tai, kad konkretus savivaldybės tarybos narys padarė pažeidimą, ji perduoda šią informaciją tirti atitinkamos savivaldybės vadovams arba SEK. Tyrimai dažniausiai atliekami pagal skundus, kad politikai nelankė savivaldybės tarybos posėdžių, įžeidė vieni kitus netinkamais žodžiais, nekultūringu elgesiu, pasirodydami neblaivūs viešoje vietoje, sukėlė skandalą šeimoje ir pan.

Savivaldybių  etikos  komisijos, ištyrusios surinktą medžiagą ir išklausiusios žodinių paaiškinimų, gali konstatuoti, kad svarstomas asmuo pažeidė (arba ne) nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus; apsiriboti svarstymu; rekomenduoti svarstomam asmeniui suderinti savo elgesį ar veiklą su valstybės politiko elgesio reikalavimais; rekomenduoti viešai atsiprašyti; įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms arba prokuratūrai. SEK taip pat gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos politikas savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ar institucija, kurioje eina pareigas, ir dėl to viešai atsiprašė.

Apie atliktą tyrimą ir SEK priimtą sprendimą visada turi būti pranešama asmeniui, kuris pateikė skundą, ir politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas. Komisijų priimti sprendimai yra vieši, jie turi būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, savivaldybės interneto tinklalapyje. Dažniausiai tokia informacija platinama vietos spaudoje, radijuje, regioninių televizijų laidose.

2011 m. pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą SEK buvo atlikti 57 tyrimai, svarstyti 73 vietos politikai, iš jų keturi politikai po keletą kartų. 2012 m. SEK nusprendė, kad  šeši vietos politikai pažeidė Valstybės politikų elgesio kodeksą, devyni buvo išteisinti, dėl 33 asmenų apsiribota svarstymu komisijose.  Pateikta 14 rekomendacijų: svarstomiems asmenims pasiūlyta  viešai atsiprašyti, savo elgesį derinti su šio kodekso nuostatomis. Iš viso pagal kodekso reikalavimus apsvarstyti 62 savivaldybių tarybų nariai.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios