Titulinis Istorija Archyvas Paslaugos Kontaktai English
 
  Savivaldybių žinios
Kaštonų g. 4,
LT-01107 Vilnius,
Tel.: (8-5) 262 08 47
Faks. (8-5) 262 20 83
el.p.info@savzinios.lt

 

"Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Archyvas

Nr. 32 (665), 2013-11-14
Jei meras siunčia į komandiruotę

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Dr. Antanas Petrauskas

Socialinių problemų analitikas

Kiekvienas į tarnybinę komandiruotę siunčiamas asmuo turi žinoti, kokias komandiruotėje patirtas išlaidas apmokės jį komandiravusi įstaiga.

Samprata ir įforminimas

Tarnybine komandiruote yra laikomas valstybės politiko, pareigūno, tarnautojo, teisėjo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti darbo funkcijų, vykdyti tarnybinio pavedimo arba kelti kvalifikacijos.

Šiame straipsnyje aptarsime tarnybines komandiruotes mūsų valstybės teritorijoje ir nagrinėsime tik biudžetinių įstaigų komandiruotes. Tokį darbuotojo (tarnautojo, pareigūno ar pan.) siuntimą į tarnybinę komandiruotę (išskyrus vienos dienos trukmės komandiruotę) teks įforminti  įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu arba potvarkiu. Jame privaloma nurodyti komandiruojamo darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, komandiruotės tikslą, vietovę (-es), trukmę ir išlaidų rūšis, kurias apmokės įstaiga. Na, o darbuotojo siuntimas į komandiruotę vienai darbo dienai yra įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad darbuotojo tarnybinis pranešimas ar prašymas leisti jam išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas su vadovu. Šiuo atveju tarnybinės komandiruotės tikslas, trukmė, vietovė ir galimų išlaidų rūšys turėtų būti nurodyti įstaigos vadovui pateiktame tarnybiniame pranešime arba darbuotojo prašyme.

Garantijos ir teisės

Teisės aktų – Vietos savivaldos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų – nustatyta, kad kiekvienam pasiųstam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką yra paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, už komandiruotės, trukusios ilgiau nei vieną darbo dieną, laiką darbuotojui mokami dienpinigiai, taip pat kompensuojamos kitos su komandiruote susijusios išlaidos, neatsižvelgiant į jos trukmę. Dera žinoti, kad darbuotojų iki 18 metų į komandiruotę siųsti negalima, o nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios moterys, taip pat darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų arba vieni auginantys vaiką iki 14 metų, taip pat neįgalų vaiką iki 18 metų, gali būti siunčiami į komandiruotę tik esant darbuotojų raštiškam sutikimui. Dienpinigių bei kitų su tarnybine komandiruote susijusių išlaidų kompensavimo nuostata įgyvendinama pagal šios nuostatos praktinį realizavimą reglamentuojantį teisės aktą – Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles. 

Dienpinigiai ir kitos išlaidos

Dienpinigių paskirtis – padengti padidėjusias darbuotojo išlaidas, atsirandančias dėl išvykimo iš nuolatinės darbo vietos į komandiruotę įstaigos vadovo nurodytai užduočiai atlikti. Minėtų taisyklių nustatytas toks dienpinigių dydis – 15 proc. bazinės socialinės išmokos, galiojančios pirmąją komandiruotės dieną, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną. Taigi šiuo metu už kiekvieną įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės dieną darbuotojui tektų išmokėti ir 19,50 (0,15 x 130) Lt dydžio dienpinigius.

Be dienpinigių, darbuotojui apmokamos dar ir šios komandiruotės išlaidos (jeigu jų apmokėjimas buvo nurodytas įsakyme, potvarkyje, darbuotojo prašyme ar tarnybiniame pranešime): 1) gyvenamojo ploto nuomos išlaidos; 2) kelionės į komandiruotės vietovę (-es) ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, transporto išlaidos;  3) komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normą komandiruotės metu naudotai transporto priemonei, jeigu buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone (įsakyme, potvarkyje ir pan. būtina nurodyti transporto priemonės markę ir modelį, o komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato įstaigos vadovas); 4) ryšių (pašto ar telekomunikacijų) išlaidos; 5) vykstant į konferenciją, simpoziumą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos; 6) vietinės rinkliavos išlaidos. Visos 1–6 punktuose nurodytos išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas patvirtinantys dokumentai, turintys visus privalomuosius rekvizitus.

Beje, tais atvejais, kai komandiruojama į įvairius renginius (konferencijas, pasitarimus, simpoziumus, meno festivalius ir pan.), kurių organizatoriai apmoka komandiruotų darbuotojų išlaikymo (maitinimo, nakvynės) išlaidas, istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu darbuotojui gali būti mokami ir mažesni dienpinigiai – ne daugiau kaip 30 proc. nustatyto dienpinigių dydžio (5,85 (0,30 x 19,50) Lt).

Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui pageidaujant, gali būti išmokamas numatomų apmokėti komandiruotės išlaidų dydžio neviršijantis avansas. Grįžęs darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pateikti jį komandiravusiai įstaigai ataskaitą ir komandiruotę įforminusiame teisės akte išvardytas numatytas apmokėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Jeigu buvo išmokėtas komandiruotės avansas – grąžinti į įstaigos kasą nepanaudotą avanso likutį.

Apmokestinimo ypatumai

Vykstantiems į tarnybines komandiruotes žinotina, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas prie šiuo mokesčiu neapmokestinamų pajamų priskiria ir šias komandiruočių kompensacijas: 1) kurių dydžiai nustatyti mūsų valstybės įstatymų ar kitų teisės aktų; 2) kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas yra reglamentuotas minėtų teisės aktų. Komandiruočių Lietuvoje kompensacijomis,  neapmokestinamomis GPM, laikomi ir ankstesniame straipsnio skirsnyje minimi dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį. Taigi tuo atveju, kai darbuotojui per kalendorinį mėnesį apskaičiuota dienpinigių suma viršija 50 proc. darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio (įskaitant priedus, priemokas ir pan.), šią sumą viršijantys dienpinigiai yra apmokestinami GPM (15 proc. tarifu) kaip su darbo (tarnybos) santykiais susijusios pajamos. Jei darbuotojo komandiruotė trunka kelis mėnesius, tektų atsižvelgti į tai, kokį mėnesį bus mokami dienpinigiai. Tai yra darbuotojui išmokėtina dienpinigių suma turėtų būti lyginama su mėnesio, kurį jie bus išmokami, jam išmokėtinu mėnesiniu darbo užmokesčiu. Beje, su grįžusiu darbuotoju jį komandiravusi įstaiga privalo visiškai atsiskaityti ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną. Kitos su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos, kurių dydžiai yra pagrindžiami jas patvirtinančiais dokumentais, gyventojų pajamų mokesčiu nėra apmokestinamos.

 

Komentarai (0)   Į viršų   Atgal
Parašykite savo nuomonę:
Vardas: El. paštas:
CAPTCHA Image
Įveskite aukščiau matomus skaičius:
 

  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios